Skip to main content

Generelle Vilkår og Samarbejdsbetingelser

1. Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår gælder for Power Solutions ApS (i det følgende “Leverandøren”) levering af ydelser – herunder, software, konsulentydelser og/eller andre ydelser til kunden.

Ændringer i disse generelle vilkår kan kun ske ved skriftlig aftale underskrevet af parternes tegningsberettigede repræsentanter.

2. Ydelser

Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er et tilbud fremsat af Leverandøren vedrørende levering af ydelser til kunden gældende i en periode på 14 dage fra datoen for fremsættelsen af tilbuddet. Hvis et sådant tilbud ikke accepteres skriftligt af kunden inden for ovennævnte tidsfrist, eller hvis tilbuddet accepteres med betingelser eller under en bestemt forudsætning, anses dette for en afvisning af tilbuddet fra kundens side.

Leverandøren er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med levering af ydelserne såfremt de har underskrevet en NDA samt DPA. Med de begrænsninger der følger af disse generelle vilkår, er Leverandøren ansvarlig for sine underleverandører på samme vilkår, som hvis Leverandøren havde leveret ydelserne selv.

Leverandøren er kun ansvarlig for egne ydelser og ikke for andre forhold, som ikke er aftalt udtrykkeligt mellem parterne. Leverandøren er ikke ansvarlig og hæfter ikke for ydelser, opgaver eller forpligtelser, som skal leveres eller udføres af kunden, kundens øvrige leverandører og/eller tredjemand.

3. Kundens medvirken

Leverandørens levering af ydelserne er betinget af kundens aktive medvirken ved leveringen. Kunden er forpligtet til at (i) informere Leverandøren om alle forhold af betydning for leveringen af ydelserne, (ii) bidrage til planlægningen af arbejdet samt (iii) stille kvalificerede interne ressourcer til rådighed i det omfang, at Leverandøren skønner det nødvendigt, for at ydelserne kan leveres som aftalt.

I tilfælde af at Leverandøren er ude af stand til at levere ydelserne, og dette helt eller delvis skyldes kunden, skal man forhandle den registrerede tid fra sag til sag i den daglige arbejde kundens øvrige.

4. Vederlag, udgifter og omkostninger

Samtlige priser og beløb ved ændringsopgaver angivet af Leverandøren er udelukkende estimater og skal under ingen omstændigheder anses for bindende for Leverandøren, medmindre det udtrykkeligt er anført, at en pris eller et beløb er fast.

Leverandøren har ret til at regulere timepriser én gang årligt efter Danmarks statistiks nettoprisindeks indføres, samt et vilkår om at alle konsulentopgaver skal estimeres af leverandørens på forhånd, og kunden skal godkende estimaterne før opgaven igangsættes.

For hver ændrings opgave skal der ske løbende time opgørelse over forbrug.

5. Fakturering og betaling

Alle priser er ekskl. moms, andre skatter og afgifter samt forsendelses- og håndteringsudgifter.

Leverandøren fakturerer kunden efter levering af ydelserne. Konsulentydelserne faktureres hver måned ved udgangen af en måned eller når alle ydelserne er leveret.

Betalingsbetingelserne er aftalt til 14 dage.
Eventuelle indsigelser mod fakturaer skal meddeles Leverandøren inden 14 dage efter fakturadatoen. I modsat fald anses fakturaen, som godkendt af kunden.

Ejendomsretten til ydelserne overgår fra Leverandøren til kunden ved levering af ydelserne, dog til enhver tid med forbehold for kundens fulde og endelige betaling af samtlige vederlag, omkostninger og udgifter. Kunden er ikke berettiget til at overdrage ydelserne, enten helt eller delvist, før fuld betaling er sket.

6. Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til ydelserne tilhører alene Leverandøren eller dennes leverandører eller underleverandører. Der kan gælde separate vilkår for kundens anvendelse af ydelserne, i det omfang at de immaterielle rettigheder og/eller ejendomsrettighederne til ydelserne tilhører tredjemand (fx software leveret af tredjemand). Såfremt dette er tilfældet, erhverver kunden udelukkende retten til at gøre brug af sådanne ydelser i henhold til de af tredjemand fastsatte vilkår og betingelser. Leverandøren er berettiget til at udnytte enhver generel viden, herunder informationsteknologi, ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, som Leverandøren opnår i forbindelse med levering af ydelserne. Leverandøren er således i relation til tredjemand berettiget til at udvikle, fremstille, levere og forhandle identiske eller lignende ydelser.

7. Forsinkelser og mangler

Alle leveringstider er vejledende.

Misligholdelsesbeføjelserne angivet i disse generelle vilkår udgør kundens eneste misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af mangler og der henvises til dansk rets almindelige regler for mangler.

8. Ansvarsbegrænsning

Leverandøren ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse generelle vilkår angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

Leverandøren er kun ansvarlig for Leverandørens egne og eventuel underleverandører ydelser. Leverandøren er under ingen omstændigheder ansvarlig for mangler, forsinkelser, manglende opfyldelse af forpligtelser eller for andre forhold i henhold til aftaler indgået mellem Leverandøren og kunden, såfremt disse helt eller delvist skyldes (i) kundens uagtsomhed eller misligholdelse af disse generelle vilkår og/eller parternes aftale i øvrigt, (ii) kundens øvrige leverandører eller anden tredjemand, som er forbundet med kunden, (iii) kundens brug af ydelserne på en anden måde end den forudsatte, (iv) computervira, hacking, trojanske heste, spyware, interferens med tekniske beskyttelsesforanstaltninger, der hidrører fra andre kilder end Leverandøren, (v) hændelige begivenheder, som kunden bærer risikoen for, og (vi) tab, der er dækket af en forsikring tegnet af kunden eller til fordel for kunden.

Leverandørens samlede ansvar for krav, herunder erstatning og bod, er begrænset til kundens direkte tab og kan aldrig overstige 50 % af det samlede beløb, som kunden har betalt for ydelserne. Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data.

Hvis ydelserne omfatter software udviklet, fremstillet og/eller erhvervet fra en tredjemandsleverandør eller –forhandler, vil de ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser, som er fastsat af en sådan tredjemand, være gældende for disse dele af ydelserne. Sådanne ansvarsbegrænsninger og – fraskrivelser vil gælde i tillæg til de i disse generelle vilkår fastsatte ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

9. Force majeure

Force majeure almindelige regler finder anvendelse.

En part, herunder dennes direktører, medarbejdere, konsulenter, rådgivere eller repræsentanter, er forpligtet til at behandle modtagne oplysninger som fortrolige og må ikke uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke bruge sådanne oplysninger til andre formål end i forbindelse med levering af ydelserne. Undtaget herfra er oplysninger, som må betragtes som værende alment kendte.

Persondataloven skal overholdes.

10. Lovvalg

Disse generelle vilkår reguleres af dansk ret og fortolkes i henhold hertil.

11. Tvister

Enhver tvist mellem kunden og Leverandøren skal såfremt dette er muligt forelægges disses respektive direktører, som vil løse tvisten i fællesskab. Hvis parternes direktører er ude af stand til at løse en sådan tvist, skal den indbringes for en dansk ret.